Quadscan 4000

Celosvětově používaný v lékařském výzkumu a klinických aplikacích. QuadScan 4000 multifrekvenční analyzátor bioelektrické impedance nabízí rychlou, snadnou, hospodárnou, přenosnou a neinvazivní alternativu k jiným metodám posuzování obsahu tělesných tekutin a analýzy složení těla, včetně radioizotopové diluce, podvodního vážení, rentgenové absorpciometrie (DEXA) a mnoha dalších.

Specifikace Quadscanu 4000

 • Procento a objem extracelulární tekutiny*
 • Procento a objem intracelulární tekutiny*
 • Procento celkové tělesné vody a hmotnost celkové tělesné vody*
 • Voda v třetím prostoru (3rd space water)*
 • Hmota tělesných buněk (BCM)*
 • Extracelulární tekutina/Celková tělesná voda = Nutriční index*
 • Plus normohodnoty v procentech
 • Procento a hmotnost tělesného tuku*
 • Aktivní tělesná hmota*
 • Hmotnost bezvodé aktivní tělesné hmoty*
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)*
 • BMR/hmotnost těla
 • Průměrná denní kalorická potřeba*
 • Poměr pas/boky
 • Body Mass Index – plus normální rozsah
 • Body Fat Mass Index (BFMI)*
 • Fat-Free Mass Index (FFMI)*
 • Prediction MarkerTM (specifický poměr impedancí)
 • Hodnoty impedance při 5, 50, 100 a 200 kHz
 • Rezistance při 50 kHz
 • Reaktance při 50 kHz
 • Fázový úhel při 50 kHz
* Vypočtená

Specifikace Quadscanu 4000 s dotykovým displejem

 • Procento tělesného tuku hmotnost tuku*
 • Aktivní svalová hmota*
 • Bezvodá aktivní svalová hmota*
 • Procento celkové vody v těle a hmotnost celkové tělesné vody*
 • Normálové rozsahy a pro každou z výše uvedených
 • Fat Free Mass Index (FFMI)*
 • Body Fat Mass Index (BFMI)**
 • Procento a objem extracelulární tekutiny (ECW)*
 • Procento a objem intracelulární tekutiny (ICW)*
 • Voda 3. prostoru (3rd space water)*
 • Hmota tělesných buněk(BCM)*
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)*
 • BMR/hmotnost těla
 • Průměrná denní kalorická potřeba*
 • Poměr pas/boky
 • Nutriční index*
 • Body Mass Index – Plus normální rozsah
 • Prediction MarkerTM (Poměr impedance)
 • BIVA (Bioimpedance Vector Analysis)
 • 11 hodnot impedance v rozmezí od 5 do 200 kHz
 • Rezistance
 • Reaktance
 • Fázový úhel
* Vypočtená

Vlastnosti QuadScan Touch (již brzy v distribuci):

Vestavěná alfanumerická klávesnice přímo na obrazovce pro zadávání osobních údajů a vstupních referenčních údajů pacienta.

Rozdíl mezi přístroji Quadscan4000 a Quadscan4000 Touch Screen:

Quadscan Quadscan Touch
LCD displej Barevná dotyková obrazovka
4 frekvence (5-200kHz) 11 frekvence(5-200kHz)
Napájen bateriemi Dobíjecí baterie nabíjená ze sítě
Přístroj ukládá až 100 testů Přístroj ukládá až 1000 testů
Na obrazovce se objeví kontrola kvality křivky impedance
Vestavěná alfanumerická klávesnice přímo na obrazovce pro zadávání osobních údajů a vstupních referenčních údajů klienta
BIVA (vektorová analýza) graf viditelný na obrazovce
Grafy složení těla a hydratace viditelné okamžitě na obrazovce
Vestavěné PC

Příslušenství Quadscan 4000

BIAS PATINUM SOFTWARE

KABELOVÉ VODIČE

DLOUHÉ ELEKTRODY

Klinické použití QuadScanu 4000

POPÁLENINY – velké změny v tělesné hmotnosti tuku a tekutin při léčbě závažných popálenin.

ONKOLOGIE – zlepšením výživy před operací může dojít ke snížení pooperačních komplikací a délky pobytu.

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – nahromadění nadměrného množství tekutin- edémy a hyperhydratace - je spojeno se zvýšenou morbiditou a delší rekonvalescencí po zavedení mimotělního oběhu.

CHOPN – beztuková tělesná hmotnost je nezávislým prediktorem mortality bez ohledu na tukovou hmotu... podporuje začlenění posouzení tělesného složení jako systematický marker závažnosti onemocnění v určitém stádiu CHOPN.

KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT – kriticky nemocní pacienti zadržují tekutiny, a to až 30 litrů a více.

PACIENTI S DIABETEM – nadváha a obezita jsou spojeny s rozvojem diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací. Proto je důležité, aby bylo klinickým lékařem přesně měřeno a monitorováno tělesné složení u rizikových jedinců a pacientů s diabetem.

DIALÝZA/NEFROLOGIE – jak se funkce ledvin zhoršuje, sůl a zadržování vody se zhoršuje, což má za následek zvýšení tělesné hmotnosti v důsledku zvýšení obsahu vody.

DÁVKOVÁNÍ LÉČIV – „výpočet beztukové tělesné hmoty (FFM, ev.LBM) může být na rozdíl od celkové tělesné hmotnosti důležitým faktorem při určování dávek léčiv . To může zabránit například u pacientů s nadváhou relativnímu předávkování heparinem.."

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – pacienti s anamnézou bulimie mají nižší procento tělesného tuku, nižší svalovou hmotu a vyšší procento extracelulární tekutiny..

SENIOŘI – vylepšený algoritmus tělesného složení u starších osob pomocí věkově specifických predikčních rovnic.

HIV/AIDS – testování složení těla může být použito k monitorování lipodystrofie a malnutrice s kachektizací, dvou problémů spojených s HIV.

STAV HYDRATACE/RETENCE TEKUTIN – měření extracelulární a celkové tělesné vody poskytuje užitečné informace o stavu výživy chirurgických pacientů a může být vypočteno celotělově měřením multifrekvenční bioimpedance.

LYMFEDÉM – časná detekce sníží dlouhodobé následky lymfedému po rakovině prsu..

MALNUTRICE/PODVÝŽIVA/VÝŽIVA – podvýživa vede ke ztrátě metabolicky aktivní tělesné buněčné hmoty (BCM) doprovázenou expanzí extracelulární metabolicky inaktivní mimobuněčné masy (ECM).

NOVOROZENCI – bioelektrická impedance je jednoduchá, neinvazivní metoda odhadu celkové tělesné vody u novorozenců léčených na intenzivní péči. Může být použita pro posouzení změn tělesné vody a složení těla.

OBEZITA – těžká obezita je doprovázena velkým nárůstem tukové hmoty a změnou ve složení tukuprosté hmoty, zejména celkové tělesné vody a extracelulárního prostoru.

OTOKY – Vývoj otoků po velké operaci břicha je spojen se zvýšenou morbiditou.

PEDIATRIE – o tělesné složení u dětí je rostoucí zájem v kontextu dětské obezity, klinické péče o pacienty a nutričního programu jako prevence závažných onemocnění z nadváhy v dospělosti..

PLICNÍ OTOKY – měření impedance múže být užitečny pro odhad vody v plicích spojené s poraněním plic následujícím po mimotělním oběhu.

REHABILITACE – změny ve složení těla, jako důsledku dietních a cvičebních úprav, přispěly k “pozorovanému” zlepšení zaznamenanému při úpravě aerobní kapacity následující po rehabilitaci srdce a cvičení.

SEGMENTÁLNÍ – zvyšuje se využití segmentální impedance při posuzování nemocí, které mají vliv na rovnováhu tělních tekutin.

OPERACE – vývoj otoku po velké operaci břicha je spojen se zvýšenou morbiditou. Věk a snížená schopnost vylučovat podávané zatížení kapalin jsou významné etilologické faktory a bioimpedanční analýza může potenciálně identifikovat rizikové pacienty.

Kdo může mít prospěch z používání QuadScanu 4000?

Diuretika, zajištění přesného monitorován tělesnýchí tekutin a nevyhnutelný pokles svalové hmoty – to jsou všechno obavy pacientů, zdravotních sester a lékařů.

Technologie bioelektrické impedance splňuje všechny tyto požadavky neinvazivně, poskytuje přesné a spolehlivé měření tekutiny, svalové hmoty, nutričního stavu a celkové buněčné kondice.

Technologie bioelektrické impedance byla úspěšně použita v dialyzačních odděleních pro měření objemu tělesných tekutin v průběhu hydratace, k určení suché hmotnosti, stejně jako na oddělení JIP pro posouzení stavu výživy, rychlosti obnovy a úrovně hydratace.

Mimo to, QuadScan 4000 může být použit k detekci podvýživy u pacientů s normální nebo vysokou hladinou tělesného tuku. Tělesná buněčná hmota může být snadno zastíněna expanzí extracelulární tekutiny, která nebude detekována při pohledu na celkové zvýšení celkové tělesné hmotnosti.

Segmentální měření

V současné době je nesprávné tvrzení, že BIA dokáže přesně změřit složení těla po segmentech. Bylo prokázáno, že není možné dosáhnout přesných výsledků s jakýmkoliv zařízením BIA. Je to proto, že aby se dosáhlo přesného měření tělesného složení, regresní rovnice potřebují parametry hmotnosti a výšky (délky / obvodu nohy nebo paže). Zařízení dostupná na trhu, která nabízejí tato data, ale nevyžadují zadávat tato vstupní data.

S použitím Predistion Marker TM máte možnost sledovat změny ve stavech segmentů těla během určitého časového období.

Pouze přesné údaje naměřených dat impedance při 5 kHz a 200 kHz jsou použity pouze k výpočtu Prediction Marker. Ten je nezávislý na regresních rovnicích, a proto nevyžaduje údaje klienta jako jsou hmotnost, výška, pohlaví či věk.

Nicméně je důležité si pamatovat, že je to právě ZMĚNA v markeru, na kterou byste se měli zaměřit při určování TRENDU za určité časové období, ať už to jsou hodiny, dny, týdny nebo měsíce.

Obrázky níže ukazují různé typy umístění elektrod v závislosti na části těla, které má být měřeno.

Segmentální měření - Hrudník

Segmentální měření - Bok

Segmentální měření - Noha

Segmentální měření - Ruka

Segmentální měření - Krk

Brochure for Bodystat<sup>®</sup>1500

Používání vašeho QuadScanu 4000

Použití vašeho QuadScanu 4000 nemůže být jednodušší - není zapotřebí školení a proces je neinvazivní, což je důležité pro osobu, která se měří. MultiScanu 5000 má dva hlavní vodivé kabely, z nichž každé vedení má dvě krokosvorky, červenou a černou. Tyto svorky jsou připojeny k exponovaným úchytům na elektrodách. Údaje klienta se zadávají přímo do přístroje pomocí jednoduchých tlačítek.

Při měření prochází bezpečný signál (proud) vygenerovaný bateriemi celým tělem a měří bioelektrickou impedanci na fixních frekvencích 5, 50, 100 a 200 kHz. Jakmile je měření provedeno, zobrazí se na LCD displeji komplexní analýza složení těla a tuto analýzu můžete pomocí termotiskárny vytisknout přímo z přístroje.

Brožurka QuadScan 4000 v angličtině
Copyright: Fitsport-komplex s.r.o. 2016

Fitsport-komplex.cz | Bodystat.cz | NutriPro.cz | NutriData.cz