MultiScan5000

MultiScan 5000 je jedním z předních světových přístrojů bioelektrické impedanční spektroskopie (BIS), které jsou k dispozici lékařům a výzkumným pracovníkům. S využitím Cole-Cole modelování MultiScan 5000 okamžitě vytváří zprávy o hydrataci, nadměrné hydrataci, fyziologii, složení těla, buněčném zdraví, hubnutí, buněčné kondici a mnoho dalšího.

Specifikace MultiScanu 5000

 • Procento tělesného tuku* a rozsah normy
 • Hmotnost tělesného tuku* a rozsah normy
 • Procento aktivní tělesné hmoty* a rozsah normy
 • Hmotnost aktivní tělesné hmoty* a rozsah normy
 • Procento celkové vody v těle* a rozsah normy
 • Hmotnost celkové vody v těle* a rozsah normy
 • Hmontost bezvodé aktivní tělesné hmoty* (ATH - Celková tělesná voda)
 • Kosterní svalová hmota (SMM)*
 • Procento ECT (ECW)* a rozsah normy
 • Objem ECT (ECW)*
 • Procento ICT (ICW)* a rozsah normy
 • Objem ICT (ICW)*
 • Hmota tělních buněk (BCM)
 • Objem hyperhydratace v litrech (OHY)*
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)*
 • BMR/hmotnost těla*
 • Průměrná denní kalorická potřeba*
 • Body Mass Index (BMI) a normální rozsah
 • BFMI (Body Fat Mass Index) a normální rozsah
 • FFMI (Fat Free Mass Index) a normální rozsah
 • Poměr pas/boky
 • Prediction markerTM
 • Hodnoty impedance na 50 frekvencích v rozsahu od 5 kHz do 1000 kHz
 • Rezistance na 50 frekvencích v rozsahu od 5 kHz do 1000 kHz
 • Reaktance na 50 frekvencích v rozsahu od 5 kHz do 1000 kHz
 • Fázový úhel na 50 frekvencích v rozsahu od 5 kHz do 1000 kHz
 • BIVA vektorový graf včetně volby populační reference
 • Cole-Cole Diagram
 • Kapacitance buněčných membrán*
 • Charakteristická frekvence*
* Vypočtená

Příslušenství MultiScan 5000

BBIS SOFTWARE

KABELOVÉ VODIČE

DLOUHÉ ELEKTRODY

Klinické použití MultiScanu 5000

POPÁLENINY – velké změny v tělesné hmotnosti tuku a tekutin při léčbě závažných popálenin.

ONKOLOGIE – zlepšením výživy před operací může dojít ke snížení pooperačních komplikací a délky pobytu.

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – nahromadění nadměrného množství tekutin- edémy a hyperhydratace - je spojeno se zvýšenou morbiditou a delší rekonvalescencí po zavedení mimotělního oběhu.

CHOPN – beztuková tělesná hmotnost je nezávislým prediktorem mortality bez ohledu na tukovou hmotu... podporuje začlenění posouzení tělesného složení jako systematický marker závažnosti onemocnění v určitém stádiu CHOPN.

KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT – kriticky nemocní pacienti zadržují tekutiny, a to až 30 litrů a více.

PACIENTI S DIABETEM – nadváha a obezita jsou spojeny s rozvojem diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikací. Proto je důležité, aby bylo klinickým lékařem přesně měřeno a monitorováno tělesné složení u rizikových jedinců a pacientů s diabetem.

DIALÝZA/NEFROLOGIE – jak se funkce ledvin zhoršuje, sůl a zadržování vody se zhoršuje, což má za následek zvýšení tělesné hmotnosti v důsledku zvýšení obsahu vody.

DÁVKOVÁNÍ LÉČIV – „výpočet beztukové tělesné hmoty (FFM, ev.LBM) může být na rozdíl od celkové tělesné hmotnosti důležitým faktorem při určování dávek léčiv . To může zabránit například u pacientů s nadváhou relativnímu předávkování heparinem.."

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – pacienti s anamnézou bulimie mají nižší procento tělesného tuku, nižší svalovou hmotu a vyšší procento extracelulární tekutiny..

SENIOŘI – vylepšený algoritmus tělesného složení u starších osob pomocí věkově specifických predikčních rovnic.

HIV/AIDS – testování složení těla může být použito k monitorování lipodystrofie a malnutrice s kachektizací, dvou problémů spojených s HIV.

STAV HYDRATACE/RETENCE TEKUTIN – měření extracelulární a celkové tělesné vody poskytuje užitečné informace o stavu výživy chirurgických pacientů a může být vypočteno celotělově měřením multifrekvenční bioimpedance.

LYMFEDÉM – časná detekce sníží dlouhodobé následky lymfedému po rakovině prsu..

MALNUTRICE/PODVÝŽIVA/VÝŽIVA – podvýživa vede ke ztrátě metabolicky aktivní tělesné buněčné hmoty (BCM) doprovázenou expanzí extracelulární metabolicky inaktivní mimobuněčné masy (ECM).

NOVOROZENCI – bioelektrická impedance je jednoduchá, neinvazivní metoda odhadu celkové tělesné vody u novorozenců léčených na intenzivní péči. Může být použita pro posouzení změn tělesné vody a složení těla.

OBEZITA – těžká obezita je doprovázena velkým nárůstem tukové hmoty a změnou ve složení tukuprosté hmoty, zejména celkové tělesné vody a extracelulárního prostoru.

OTOKY – Vývoj otoků po velké operaci břicha je spojen se zvýšenou morbiditou.

PEDIATRIE – o tělesné složení u dětí je rostoucí zájem v kontextu dětské obezity, klinické péče o pacienty a nutričního programu jako prevence závažných onemocnění z nadváhy v dospělosti..

PLICNÍ OTOKY – měření impedance múže být užitečny pro odhad vody v plicích spojené s poraněním plic následujícím po mimotělním oběhu.

REHABILITACE – změny ve složení těla, jako důsledku dietních a cvičebních úprav, přispěly k “pozorovanému” zlepšení zaznamenanému při úpravě aerobní kapacity následující po rehabilitaci srdce a cvičení.

SEGMENTÁLNÍ – zvyšuje se využití segmentální impedance při posuzování nemocí, které mají vliv na rovnováhu tělních tekutin.

OPERACE – vývoj otoku po velké operaci břicha je spojen se zvýšenou morbiditou. Věk a snížená schopnost vylučovat podávané zatížení kapalin jsou významné etilologické faktory a bioimpedanční analýza může potenciálně identifikovat rizikové pacienty.

Kdo může mít prospěch z používání MultiScanu 5000?

Diuretika, přesné monitorování tekutiny a nevyhnutelný pokles svalové hmoty jsou všechny obavy pacientů, zdravotních sester a lékařů.

Technologie bioelektrické impedance splňuje všechny tyto požadavky neinvazivně, poskytuje přesné a spolehlivé měření tekutiny, svalové hmoty, nutričního stavu a celkového buněčného zdraví.

Technologie bioelektrické impedance byla úspěšně použita v dialyzačních odděleních pro měření objemu kapaliny v průběhu hydratace, k určení suché hmotnosti, stejně jako na oddělení JIP pro posouzení stavu výživy, rychlosti obnovy a úrovně hydratace.

Mimo to, MultiScan 5000 může být použit k detekci podvýživy u pacientů s normální nebo vysokou hladinou tělesného tuku. Tělesná buněčná hmota může být snadno zastíněna expanzí extracelulární tekutiny, která nebude detekována při pohledu na celkové zvýšení celkové tělesné hmotnosti.

Segmentální měření

V současné době je nesprávné tvrzení, že BIA dokáže přesně změřit složení těla po segmentech. Bylo prokázáno, že není možné dosáhnout přesných výsledků s jakýmkoliv zařízením BIA. Je to proto, že aby se dosáhlo přesného měření tělesného složení, regresní rovnice potřebují parametry hmotnosti a výšky (délky / obvodu nohy nebo paže). Zařízení dostupná na trhu, která nabízejí tato data, ale nevyžadují zadávat tato vstupní data.

S použitím Predistion Marker TM máte možnost sledovat změny ve stavech segmentů těla během určitého časového období.

Pouze přesné údaje naměřených dat impedance při 5 kHz a 200 kHz jsou použity pouze k výpočtu Prediction Marker. Ten je nezávislý na regresních rovnicích, a proto nevyžaduje údaje klienta jako jsou hmotnost, výška, pohlaví či věk.

Nicméně je důležité si pamatovat, že je to právě ZMĚNA v markeru, na kterou byste se měli zaměřit při určování TRENDU za určité časové období, ať už to jsou hodiny, dny, týdny nebo měsíce.

Obrázky níže ukazují různé typy umístění elektrod v závislosti na části těla, které má být měřeno.

Segmentální měření - Hrudník

Segmentální měření - Bok

Segmentální měření - Noha

Segmentální měření - Ruka

Segmentální měření - Krk

Brožurka pro MultiScan<sup>®</sup>5000

Používání vašeho MultiScanu 5000

Použití vašeho MultiScanu 5000 nemůže být jednodušší – je zapotřebí jen krátké školení a proces je neinvazivní, což je důležité pro osobu, která je měřena. MultiScanu 5000 má dva hlavní vodivé kabely, z nichž každé vedení má dvě krokosvorky, červenou a černou. Tyto svorky jsou připojeny k exponovaným úchytům na elektrodách. Pomocí zobrazované alfanumerické klávesnice přímo na displeji zadáte údaje klienta přímo do přístroje.

Při měření prochází bezpečný signál (proud) vygenerovaný bateriemi celým tělem a měří bioelektrickou impedanci na spektru 50 fixních frekvencích od 5 kHz do 1000 kHz. Jakmile je měření provedeno, zobrazí se na displeji komplexní analýza složení těla a hydratace přímo na dotykovém displeji. Tyto výsledky lze následně přesunout pro další trendové grafy a další zkoumání analýzy do PC prostřednictvím Wi-fi.

Brožurka MultiScan5000 v angličtině
Copyright: Fitsport-komplex s.r.o. 2016

Fitsport-komplex.cz | Bodystat.cz | NutriPro.cz | NutriData.cz